Къща музей Петя Дубарова

град Бургас

  

ПОРАДИ ЗАСИЛЕНИЯ ИНТЕРЕС КЪМ НЛК "ПЕТЯ ДУБАРОВА"

СРОКЪТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ СЕ УДЪЛЖАВА

ДО 7 АПРИЛ 2023г. /включително/ 

 

ОБЩИНА БУРГАС, КЪЩА МУЗЕЙ „ПЕТЯ ДУБАРОВА”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,  РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС

 

ОБЯВЯВА

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2023

 

 

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен  до 12 клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

Поезия - до пет стихотворения

Проза – до три разказа( обем на разказа-до 7 страници)

Конкурсът е анонимен.

Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес.  Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

 

 

гр. Бургас 8000

ул. “Гладстон“ 68

Къща музей “Петя Дубарова“

 

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

Крайният срок за изпращане е 31 март 2023г.

 

Телефон за справки: 056 / 81-41-10

e-mail: museumdubarova@abv.bg

 

 

 

 

Музеят е открит през 1995 г. в родната къща на най-младата българска поетеса - Петя Дубарова. 

 

Понастоящем музеят е научен и културно-просветен институт за издирване, изучаване, съхраняване, документиране и популяризиране на литературното наследство и творческата личност на българската поетеса Петя Дубарова. 

 

Музеят е със статут на самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.

 

Музеят поддържа основен, научно-спомагателен и обменен фонд. Издирва, съхранява и популяризира артефакти, свързани с творческия път на Петя Дубарова.

 

Организира литературни събития - конкурси, конференции, срещи. Поддържа контакти с други литературни музеи и с творчески организации.